root/plugin/captcha-booru.scm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
(define-module (plugin captcha-booru)
 #:use-module (srfi srfi-1)
 #:use-module (srfi srfi-26)      ;partial application
 #:use-module (ice-9 regex)
 #:use-module (sxml-tolerant simple)
 #:use-module (crypto)
 #:use-module (utils)
 #:use-module (web client)
 #:use-module (webserver-utils)
 #:use-module (html)
 #:use-module (download)
 #:use-module (plugin captcha-interface)
 #:export (captcha-touhou
      captcha-touhou-no-sample))

(define all-touhous
 '("alice_margatroid" "shameimaru_aya" "tsukumo_benben" "hijiri_byakuren" "chen"
  "cirno" "clownpiece" "yagokoro_eirin" "elis_(touhou)" "ellen_(touhou)"
  "elly" "flandre_scarlet" "fujiwara_no_mokou" "gengetsu" "genjii" ;; "goliath_doll"
  "hata_no_kokoro" "himekaidou_hatate" "hecatia_lapislazuli" "hieda_no_akyu"
  "kagiyama_hina" "hong_meiling" ;; "hourai_doll"
  "kumoi_ichirin" "nagae_iku" "junko_(touhou)" "imaizumi_kagerou"
  "houraisan_kaguya" "anaberal_kana" "yasaka_kanako" "ibaraki_kasen"
  "keine_kamishirasawa" "kikuri_(touhou)" "kisume" "koakuma" "tatara_kogasa"
  "komeiji_koishi" "onozuka_komachi" "konngara" "motoori_kosuzu" "kotohime"
  "kurumi_(touhou)" "kasodani_kyouko" "layla_prismriver" "letty_whiterock"
  "lily_white" "louise_(touhou)" "luna_child" "lunasa_prismriver"
  "lyrica_prismriver" "mai_(touhou)" "futatsuiwa_mamizou" "maribel_hearn"
  "kirisame_marisa" "medicine_melancholy" "meira" "merlin_prismriver" "mima"
  "murasa_minamitsu" "aki_minoriko" "mishaguji" "inubashiri_momiji"
  "mononobe_no_futo" "mugetsu" ;; "hijiri_myouren"
  "mystia_lorelei" "nazrin" "kawashiro_nitori" "orange_(touhou)"
  "mizuhashi_parsee" "patchouli_knowledge" "horikawa_raiko" "yakumo_ran"
  "hakurei_reimu" "remilia_scarlet" "usami_renko" "rika_(touhou)"
  "asakura_rikako" "kaenbyou_rin" "satsuki_rin" "ringo_(touhou)" ;; "rinnosuke_morichika"
  "ruukoto" "kishin_sagume" "izayoi_sakuya" "kochiya_sanae" "sara_(touhou)"
  "sariel" "komeiji_satori" "kaku_seiga" "kijin_seija" "seiran_(touhou)"
  "sekibanki" ;; "shanghai_doll"
  "shiki_eiki" "shingyoku" "shinki" "shinmyoumaru_sukuna"
  "aki_shizuha" "toramaru_shou" "soga_no_tojiko" "sokrates_(touhou)"
  "star_sapphire" "ibuki_suika" "usami_sumireko" "sunny_milk" "moriya_suwako"
  "hinanawi_tenshi" "inaba_tewi" "tokiko_(touhou)" "toyosatomimi_no_miko"
  "unzan" "reiuji_utsuho" "wakasagihime" "watatsuki_no_toyohime"
  "watatsuki_no_yorihime" "wriggle_nightbug" "kurodani_yamame"
  "tsukumo_yatsuhashi" "miyako_yoshika" ;; "konpaku_youki"
  "konpaku_youmu" "yakumo_yukari" "yuki_(touhou)" "yumeko" "okazaki_yumemi"
  "yuugenmagan" "hoshiguma_yuugi" "kazami_yuuka" "saigyouji_yuyuko"))

(define store-filepath "/var/www/captcha/private/booru-store.alist")
(define protocol "http:")        ;TODO https
(define *store* (or (read-file store-filepath) '()))


(define* (populate #:optional (url "http://safebooru.org//index.php?page=dapi&s=post&q=index&pid=0&tags=1girl%20touhou"))
 (define store (or (read-file store-filepath) '()))
 (call-with-values (lambda () (http-get url))
  (lambda (response body)
   (define page (xml->sxml body))
   (define post-tags (html-match page '(post)))
   (define new-data (delete-duplicates
            (append (filter identity (map handle-post post-tags))
                store)))
   (write-file store-filepath new-data)
   (set! *store* new-data))))

(define (handle-post post)
 (define tags (cadr (html-match1 post '(tags))))
 (define preview-url (cadr (html-match1 post '(preview_url))))
 (define original-url (cadr (html-match1 post '(file_url))))
 (define (has-tag? tag)
  (string-match (string-append "\\b" tag "\\b") tags))
 (define known-touhou
  (and (not (has-tag? "cosplay"))
     (not (has-tag? "comic"))
     (find (lambda (touhou)
         (has-tag? touhou)) all-touhous)))
 (if known-touhou
   (download-preview preview-url original-url tags known-touhou)
   #f))

(define (download-preview url original-url tags main-touhou)
 (define filename (basename url))
 ;; TODO (get-setting 'download-path)
 (and (download (string-append "/var/www/captcha/file/" filename)
         (string-append protocol url))
    `((main-touhou . ,main-touhou)
     (filename . ,filename)
     (url . ,url)
     (original-url . ,original-url)
     (tags . ,tags))))


(define (generate-challenge)
 (define pool (map-n-times (lambda (i) (pick-random *store*)) 9))
 (define chosen-touhou (pick-random pool))
 (define sample (or (find (lambda (touhou)
               (and (not (eq? touhou chosen-touhou))
                 (equal? (assoc-ref touhou 'main-touhou)
                     (assoc-ref chosen-touhou 'main-touhou))))
              *store*)
           ;; don't mind duplicates if there is only one entry in the store
           chosen-touhou))
 (define expected (map (lambda (touhou)
             (equal? (assoc-ref touhou 'main-touhou)
                 (assoc-ref chosen-touhou 'main-touhou)))
            pool))
 `((sample . ,sample)
  (pool . ,pool)
  (expected . ,expected)
  (id . ,(random-string-in-collection 15 char-collection-alpha-numeric))))

(define (choice-name challenge i)
 (string-append (assoc-ref challenge 'id) "-" (number->string i)))

(define* (render-challenge challenge #:optional (show-sample #t))
 (define sample (assoc-ref challenge 'sample))
 (define pool (assoc-ref challenge 'pool))
 (define touhou-name (string-join
            (map (lambda (word)
               (string-upcase word 0 1))
              (string-split (assoc-ref sample 'main-touhou) #\_))
            " "))
 (define i 0)
 `((style "
.capcha.touhou-intro {width: 300px; 76px; background: #f9f9f9; border-radius: 3px;}
.capcha-touhou-intro-text {margin-bottom: 3px;}

.captcha.touhou {width:400px; border: 1px solid #ccc; font-family: Roboto,helvetica,arial,sans-serif;
 box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 2px 2px 3px;}
.captcha.touhou .sample-row {display: flex; padding-left: 12px; padding-right: 12px; padding-top: 12px;}
.captcha.touhou .sample-explain-text {padding-top: 14px;}
.captcha.touhou label {position: relative; display:inline-block;}
.captcha.touhou label input {position: absolute; top: 3px; left: 3px; transition: all 0.1s;}
.captcha.touhou label img { transition: all 0.1s;}
.captcha.touhou .pick-images {padding-left: 12px; padding-right: 12px; padding-bottom: 14px; padding-top: 16px;}
.captcha.touhou .action-buttons {display:flex; border-top: 1px solid #dfdfdf; padding: 20px; padding-top: 15px;
 justify-content: space-between;}
.captcha.touhou .verify {background: #4a90e2; color: #fffffa; border: 0; border-radius: 2px;
 cursor: pointer; font-size: 12px; font-weight: 500; height: 34px; line-height: 34px;
 padding: 0px 10px 0px 10px; text-align: center; text-transform: uppercase; }
.captcha.touhou .misc-buttons button {background: none; border: none; font-size: 20px; padding-top: 6px}

.captcha.touhou input { background: none; -webkit-appearance: none; -moz-appearance: none; -o-appearance: none; appearance: none; outline:0;}
.captcha.touhou input:checked { background: #4480f7; width: 20px; height: 20px; appearance: none; border-radius: 50px; border: 5px solid #4480f7;
   }
.captcha.touhou input:checked:after { content: '\\2714'; color: white; font-size: 20px; position: absolute; top: -6px; left: -2px; }
.captcha.touhou input:checked ~ img { width:100px; height:100px; padding: 12px;}
")
  (p (@ (class "capcha-touhou-intro-text"))
    "Please proof that you are sufficently versed in touhous:")
  (div (@ (class "captcha touhou"))
     (div (@ (class "sample-row"))
       (div (@ (class "sample-explain-text"))
          ,(string-append "Check all images of " touhou-name ".")
          ,(if show-sample
            (string-append " A sample image of " touhou-name
                    " is on the right.")
            '()))
       ,(if show-sample
          `(img (@ (alt ,touhou-name)
              (width "100")
              (height "100")
              (src ,(string-append
                  "/file/"
                  (assoc-ref sample 'filename)))))
          '()))
     (div (@ (class "pick-images"))
       ,@(map (lambda (touhou)
            (define result
             `(label
              (input (@ (name ,(choice-name challenge i))
                   (value "y")
                   (type "checkbox")))
              (img (@ (alt "touhou for captcha")
                  (width "124")
                  (height "124")
                  (src ,(string-append
                     "/file/" (assoc-ref touhou 'filename)))))))
            (set! i (+ 1 i))
            result)
           pool))
     (div (@ (class "action-buttons"))
       (div (@ (class "misc-buttons"))
          (button (@ (class "refresh")) "↻")
          (button (@ (class "audio")) "🎧")
          (button (@ (class "info")) "🛈"))
       (button (@ (class "verify")) "Verify")))))

(define (validate-input challenge get-form-field)
 (define i 0)
 (define (check i)
  (equal? "y" (get-form-field (choice-name challenge i))))
 (not (find (lambda (x) (eq? 'wrong x))
       (map (lambda (expect)
          (define checked (check i))
          (define result (or (and (eqv? #f expect) (not checked))
                    (and (eqv? #t expect) checked)
                    'wrong))
          (set! i (+ 1 i))
          result)
         (assoc-ref challenge 'expected)))))

(define captcha-touhou
 (make-captcha-plugin 'captcha-touhou
            generate-challenge
            render-challenge
            validate-input))

(define captcha-touhou-no-sample
 (make-captcha-plugin 'captcha-touhou-no-sample
            generate-challenge
            (cut render-challenge <> #f)
            validate-input))

;;; run with guile -L . -e populate-touhou ./plugin/captcha-booru
(define (populate-touhou)
 (populate)
 (populate "http://safebooru.org//index.php?page=dapi&s=post&q=index&pid=1&tags=1girl%20touhou")
 (populate "http://safebooru.org//index.php?page=dapi&s=post&q=index&pid=2&tags=1girl%20touhou")
 (populate "http://safebooru.org//index.php?page=dapi&s=post&q=index&pid=3&tags=1girl%20touhou")
 (populate "http://safebooru.org//index.php?page=dapi&s=post&q=index&pid=4&tags=1girl%20touhou")
 (populate "http://safebooru.org//index.php?page=dapi&s=post&q=index&pid=5&tags=1girl%20touhou")
 (populate "http://safebooru.org//index.php?page=dapi&s=post&q=index&pid=6&tags=1girl%20touhou")
 (populate "http://safebooru.org//index.php?page=dapi&s=post&q=index&pid=7&tags=1girl%20touhou")
 (populate "http://safebooru.org//index.php?page=dapi&s=post&q=index&pid=8&tags=1girl%20touhou")
 (populate "http://safebooru.org//index.php?page=dapi&s=post&q=index&pid=9&tags=1girl%20touhou")
 (populate "http://safebooru.org//index.php?page=dapi&s=post&q=index&pid=10&tags=1girl%20touhou"))